S16 Ełk – Knyszyn za 8 lat?

aktualizacja: 2019-05-24 12:15:20     nr wiadomości: 39285     przeczytano: 6614     Ilość komentarzy komentarze: 10

23 maja br. o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym przy ul. Strażackiej 6B odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące I etapu prac nad Studium Korytarzowym drogi ekspresowej S16 Ełk – Knyszyn.

Droga S16 Ełk - Knyszyn jest ujęta w docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych przyjętym przez Radę Ministrów i opublikowanym z obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Trasa będzie stanowić ważny element w krajowej i europejskiej sieci w celu zapewnienia ciągłości przebiegu szlaku Via Carpatia w Polsce przez drogi klasy S.

W różnych wariantach droga ekspresowa ma mieć od 60 do 70 km długości. W 2023 r. miałaby być podpisana umowa z wykonawcą projektu i budowy, droga miałaby być gotowa w 2027 r. jako element Via Carpatia z północy na południe Europy.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z węzłami, miejscami obsługi podróżnych, przebudową dróg poprzecznych i budową dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe. Budowa nowej drogi spowoduje konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą (m.in. linie elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sieci sanitarne, kanalizacja) oraz budowę nowych urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb drogowych. Nadrzędnym celem inwestycji jest:

 • usunięcie ruchu tranzytowego z miejscowości przecinanych przez istniejącą drogę krajową nr 65, w tym z miasta Ełk, Grajewo;
 • poprawa warunków ruchu oraz bezpieczeństwa drogowego w rejonie inwestycji;
 • poprawa warunków środowiskowych mieszkańców sąsiedztwa istniejącej drogi krajowej nr 65;
 • umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi nr 8.

Projektowana droga S16 będzie posiadała następujące parametry, zgodnie z wymaganiami Opisu Przedmiotu zamówienia:

 • klasa drogi: S (ekspresowa);
 • prędkość projektowa: Vp = 120 km/h , prędkość miarodajna: Vm = 130 km/h  (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się Vp=100 km/h i Vm=110 km/h);
 • nośność: 115 kN/oś;
 • kategoria ruchu: KR7 (właściwa kategoria ruchu zostanie określona na podstawie Analizy i Prognozy Ruchu);
 • przekrój: dwujezdniowy 2x2;
 • szerokość pasa ruchu: 3,50 m;
 • szerokość jezdni: 7 m;
 • szerokość pasa dzielącego: 5,0 m, w tym opaski 2x0,5 m;
 • szerokość pasa awaryjnego: 2,5 m;
 • szerokość pobocza gruntowego: 0,75 m;
 • skrajnia pionowa drogi głównej: 5 m.

Przebieg analizowanych korytarzy planowanej drogi S16 na podstawie studium Techniczno – Ekonomicznego – Środowiskowe Drogi Krajowej nr S16 na odcinku Ełk – Knyszyn.  

Korytarz A
W tym korytarzu odcinek drogi S16 rozpoczyna swój bieg na projektowanej drodze S61, na nowoprojektowanym węźle pomiędzy węzłami: „Ełk Południe” (w odległości ok. 8,5 km po przebiegu drogi S61), a węzłem „Guty” (w odległości ok. 12,5 km po przebiegu drogi S61). Korytarz kontynuuje swój przebieg w kierunku wschodnim przez tereny gminy Prostki, w rejonie drogi powiatowej nr 1680N zmienia swój przebieg w kierunku południowym. W km ok. 9+100 przecina granicę województw warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Dalej korytarz A kieruje się w stronę istniejącej drogi krajowej nr 61 i przecina ją w km ok. 13+700 i tym samym obchodzi miasto Grajewo od strony zachodniej. Dalszy odcinek drogi przebiega równolegle do drogi krajowej nr 65 w odległości ok. 4 km. Ze względu na występowanie strefy ochronnej terenu zamkniętego resortu obrony narodowej / nie ma możliwości przejścia przez obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego projektowaną drogą S16 korytarzem istniejącej drogi DK65. W rejonie obszaru ww. parku i jego otuliny, przedmiotowy korytarz zmienia swój kierunek na południowo-wschodni przechodząc tym samym po północnej stronie Osowca-Twierdzy. W km ok. 31+400 przecina drogę krajową nr 65 i zarazem linię kolejową E75 oraz w km ok. 41+800 drogę wojewódzką nr 670. Dalszy przebieg jest równoległy do drogi krajowej nr 65 w odległości ok 2,5 km oraz następuje obejście miejscowości Mońki po stronie wschodniej. W km ok. 54+000 korytarz A zmienia kierunek na południowy, obchodzi miejscowość Przytulanka (po stronie zachodniej i wschodniej) oraz przecina drogę krajową nr 65 w km ok. 61+300. W km ok. 65+000 korytarz kieruje się w stronę wschodnią, przecinając drogę wojewódzką nr 671 w km ok. 67+600 i kończy swój bieg na projektowanym węźle „Knyszyn” (projektowana droga S19) w km ok. 69+766.

Korytarz B
W tym korytarzu odcinek drogi S16 rozpoczyna swój bieg na projektowanej drodze S61, w miejscu projektowanego węzła „Guty” (wymagającego rozbudowy). Droga kontynuuje swój przebieg w kierunku wschodnim przez tereny gminy Szczuczyn oraz Grajewo, w rejonie drogi powiatowej nr 1807B zmienia swój przebieg w kierunku południowym. Następnie w km ok. 15+100 przecina obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny. Ze względu na występowanie strefy ochronnej terenu zamkniętego resortu obrony narodowej nie ma możliwości przejścia przez obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego projektowaną drogą S16 korytarzem istniejącej drogi DK65. W rejonie obszaru Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny, przedmiotowy korytarz zmienia swój kierunek na południowo-wschodni przechodząc tym samym po północnej stronie Osowca-Twierdzy. W km ok. 19+900 przecina drogę krajową nr 65 i zarazem linię kolejową E75 oraz w km ok. 30+000 drogę wojewódzką nr 670. Następnie kolejno przecina linię kolejową E75 w km ok. 30+500 oraz drogę krajową nr 65 w km ok. 30+900. W km ok. 33+400 korytarz kończy przebieg przez obszar Parku Narodowego oraz biegnie w kierunku południowo – wschodnim wzdłuż drogi krajowej nr 65. Korytarz obchodzi miejscowość Mońki po stronie południowej, następnie w km ok. 46+000 przecina drogę krajową nr 65 oraz linię kolejową E75. Dalszy przebieg jest prowadzony w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 65 na odcinku ok. 1,5 km oraz w km ok. 50+700 korytarz B zmienia kierunek na południowy. Następnie w km ok. 54+900 przecina drogę wojewódzką nr 671, korytarz kieruje się w stronę wschodnią i kończy swój bieg na projektowanym węźle „Knyszyn” (projektowana droga S19) w km ok. 56+838.

Korytarz C
W tym korytarzu odcinek drogi S16 rozpoczyna swój bieg na projektowanej drodze S61, w miejscu projektowanego węzła „Guty” (wymagającego rozbudowy). Droga kontynuuje swój przebieg w kierunku północno – wschodnim wzdłuż drogi krajowej nr 61 przez ok. 3,5 km. Następnie korytarz zmienia swój przebieg na kierunek wschodni, przecinając drogę powiatową nr 1807B w km ok. 8+800. Dalej korytarz C kieruje się w stronę istniejącej drogi krajowej nr 65 i tym samym obchodzi miasto Grajewo od strony południowej. Od km ok. 14+100 korytarz przebiega wzdłuż drogi krajowej nr 65 oraz linii kolejowej E75 na odcinku ok. 10 km. Następnie w rejonie obszaru Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny w km ok. 24+200 przecina drogę krajową nr 65 wraz z linią kolejową E75, przedmiotowy korytarz zmienia swój kierunek na południowo-wschodni przechodząc tym samym po północnej stronie Osowca-Twierdzy oraz w km ok. 34+600 przecinając drogę wojewódzką nr 670. Ze względu na występowanie strefy ochronnej terenu zamkniętego resortu obrony narodowej nie ma możliwości przejścia przez obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego projektowaną drogą S16 korytarzem istniejącej drogi DK65. Następnie kolejno przecina linię kolejową E75 w km ok. 36+300 oraz drogę krajową nr 65 w km ok. 37+300. W km ok. 38+300 korytarz kończy przebieg przez obszar Parku Narodowego oraz biegnie w kierunku południowo – wschodnim wzdłuż drogi krajowej nr 65. Korytarz obchodzi miejscowość Mońki po stronie południowej, następnie w km ok. 50+800 przecina drogę krajową nr 65 oraz linię kolejową E75. Dalszy przebieg jest prowadzony w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 65 na odcinku ok. 1,5 km oraz w km ok. 55+600 korytarz C zmienia kierunek na południowy. Następnie w km ok. 58+700 przecina drogę wojewódzką nr 671, korytarz kieruje się w stronę wschodnią i kończy swój bieg na projektowanym węźle „Knyszyn” (projektowana droga S19) w km ok. 61+763.

Korytarz D
W tym korytarzu odcinek drogi S16 rozpoczyna swój bieg na projektowanej drodze S61, na projektowanym węźle „Ełk Południe” (z koniecznością przebudowy węzła i Obwodu Utrzymania Dróg). Korytarz kontynuuje swój przebieg w kierunku południowo-wschodnim, równolegle do drogi krajowej nr 65. W km ok. 7+500 przecina drogę krajową nr 65 i dalej obchodzi wieś Prostki po stronie zachodniej. W km ok. 11+400 przecina linię kolejową E75, w km ok. 12+500 ponownie przecina drogę krajową nr 65. W km ok. 13+400 przecina granicę województw warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego, a także rzekę Ełk. Dalszy przebieg przecina drogę krajową nr 61 w km ok. 16+700 i w dalszym ciągu projektowany jest w kierunku południowo-wschodnim, równolegle do rzeki Ełk, w odległości ok. 2 km. Od km ok. 23+300 do km ok. 43+100 korytarz D przebiega przez obszar obszaru Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny, a także przecina drogę wojewódzką nr 670 w km ok. 40+700. Dalszy przebieg jest równoległy do drogi krajowej nr 65 w odległości ok 2,5 km oraz następuje obejście miejscowości Mońki po stronie wschodniej. W km ok. 53+700 korytarz D zmienia kierunek na południowy, obchodzi miejscowość Przytulanka (po stronie zachodniej i wschodniej) oraz przecina drogę krajową nr 65 w km ok. 60+200. W km ok. 64+000 korytarz kieruje się w stronę wschodnią, przecinając drogę wojewódzką nr 671 w km ok. 66+450 i kończy swój bieg na projekto__nym węźle „Knyszyn” (projektowana droga S19 lub DK8) w km ok. 68+625.

Korytarz E
W tym korytarzu odcinek drogi S16 rozpoczyna swój bieg na projektowanej drodze S61, na nowoprojektowanym węźle pomiędzy węzłami” „Ełk Południe” (w odległości ok. 3,0 km po przebiegu drogi S61), a węzłem „Guty” (w odległości ok. 18,5 km po przebiegu drogi S61). Droga kontynuuje swój przebieg w kierunku wschodnim przez tereny gminy Prostki, w km ok. 6+000 zmienia swój przebieg w kierunku południowym. Następnie w km ok. 11+200 przecina granicę województw warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Dalej korytarz E kieruje się w stronę istniejącej drogi krajowej nr 61 i przecina ją w km ok. 15+900 i tym samym obchodzi miasto Grajewo od strony zachodniej. Dalszy odcinek drogi przebiega równolegle do drogi krajowej nr 65 w odległości ok. 4 km. W rejonie obszaru Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny, przedmiotowy korytarz zmienia swój kierunek na południowo-wschodni przechodząc tym samym po północnej stronie Osowca-Twierdzy. Ze względu na występowanie strefy ochronnej terenu zamkniętego resortu obrony narodowej nie ma możliwości przejścia przez obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego projektowaną drogą S16 korytarzem istniejącej drogi DK65. W km ok. 34+600 przecina drogę krajową nr 65 i zarazem linię kolejową E75 oraz w km ok. 42+900 drogę wojewódzką nr 670. Następnie kolejno przecina linię kolejową E75 w km ok. 45+600 oraz drogę krajową nr 65 w km ok. 46+500. W km ok. 47+600 korytarz kończy przebieg przez obszar Parku Narodowego oraz biegnie w kierunku południowo – wschodnim wzdłuż drogi krajowej nr 65. Korytarz obchodzi miejscowość Mońki po stronie południowej, następnie w km ok. 60+000 przecina drogę krajową nr 65 oraz linię kolejową E75. Dalszy przebieg jest prowadzony w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 65 na odcinku ok. 1,5 km oraz w km ok. 65+000 korytarz E zmienia kierunek na południowy. Następnie w km ok. 69+100 przecina drogę wojewódzką nr 671, korytarz kieruje się w stronę wschodnią i kończy swój bieg na projektowanym węźle „Knyszyn” (projektowana droga S19 lub DK8) w km ok. 71+047.

Korytarz F
W tym korytarzu odcinek drogi S16 rozpoczyna swój bieg na projektowanej drodze S61, w miejscu projektowanego węzła „Guty” (wymagającego rozbudowy). Droga kontynuuje swój przebieg w kierunku wschodnim przez tereny gminy Szczuczyn oraz Grajewo, w rejonie drogi powiatowej nr 1807B zmienia swój przebieg w kierunku południowym. Dalej korytarz F kieruje się w stronę istniejącej drogi wojewódzkiej nr 899 i przecina ją w km ok. 20+000 i tym samym obchodzi miasto Grajewo od strony zachodniej. W rejonie obszaru Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny, przedmiotowy korytarz zmienia swój kierunek na południowo-wschodni przechodząc tym samym pomiędzy fortami Osowca-Twierdzy. W km ok. 33+600 korytarz kończy przebieg przez obszar Parku Narodowego oraz biegnie w kierunku południowo – wschodnim wzdłuż drogi krajowej nr 65. Korytarz obchodzi miejscowość Mońki po stronie południowej, następnie w km ok. 45+800 przecina drogę krajową nr 65 oraz linię kolejową E75. Dalszy przebieg jest prowadzony w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 65 na odcinku ok. 1,5 km oraz w km ok. 50+500 korytarz F zmienia kierunek na południowy. Następnie w km ok. 54+700 przecina drogę wojewódzką nr 671, korytarz kieruje się w stronę wschodnią i kończy swój bieg na projektowanym węźle „Knyszyn” (projektowana droga S19 lub DK8) w km ok. 56+670.

 

Warianty drogi ekspresowej S16 Ełk – Knyszyn (*.pdf)

 

e-Grajewo.pl

No Grajewo jest okazja na drogę . Zobaczymy co z tym zrobicie . Szansa ogromna a zarazem ostatnia. Z powiatu grajewskiego pochodzi też poseł partii rządzącej , on też ma okazję się wykazać . Panie burmistrzu pora na pana , trzeba zakasać rękawy .
Napisał: ooo dodano: 2019-05-23 20:56:17

to chyba żart ?!!
Napisał: batalion dodano: 2019-05-24 01:13:32

wcale nie żart było być na spotkaniu w starostwie.pozdrawiam uczestnik spotkania
Napisał: ja dodano: 2019-05-24 08:10:43

bajki na dobranoc-2026r-a nie 2060
Napisał: antoni dodano: 2019-05-24 12:04:17

niech buduja oby jak najszybcie skoncza sie wypadki na 65 i do jazd do bialego to bedzie 30 min
Napisał: daf dodano: 2019-05-24 15:28:37

nie widzę żadnej szansy dla Grajewa w tych korytarzach , Szczuczyn i Ełk dużo więcej skorzystają
Napisał: jan dodano: 2019-05-25 07:21:49

Dlaczego nie został dodany mój komentarz? O tym że każdy wariant nie jest właściwy bo biegnie przez Biebrzański Park Narodowy? W czym jest niewygodny ten komentarz?
Napisał: Ala dodano: 2019-05-26 20:47:26

Mojego też nie ma a chodziło mi o SSSE
Napisał: franciszek dodano: 2019-05-27 17:41:13

Najlepsze, najtańsze, najbardziej logiczne i przynoszące najmniej zniszczeń w BPN to wariant "KORYTARZ B".skorzysta na tym Grajewo i Szczuczyn a nie tylko jedno miasto.
Napisał: gt dodano: 2019-05-29 22:48:10

Wobec protestów mieszkańców i możliwego zniszczenia przyrody ta droga powinna iść śladem starej drogi. Wystarczy wyburzyć z prawa i lewa trochę domów, a przyroda ocaleje...
Napisał: Tomek dodano: 2019-07-15 16:25:38

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.