OGŁOSZENIE

aktualizacja: 2021-02-04 17:09:03     nr wiadomości: 44771     przeczytano: 2885     Ilość komentarzy komentarze: 0

Urząd Miejski w Szczuczynie poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy na umowę na zastępstwo w związku z nieobecnością usprawiedliwioną referenta  ds. ochrony środowiska  w Referacie Komunalnym, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej.  

Wymagania:

 • obywatelstwo polskie;

 • wykształcenie średnie lub wyższe;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • umiejętność obsługi komputera (programy word, excel).

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • realizacja zadań gminy z zakresu ochrony środowiska wynikających z obowiązujących ustaw, programów gminnych i regionalnych oraz regulaminów,

 • podejmowanie działań w zakresie ochrony zwierząt w tym realizacja zadań wynikających z  gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, jej aktualizacja i nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez właścicieli nieruchomości.

 • przygotowywanie zaświadczeń oraz sporządzanie wypisów i wyrysów na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz gminnego programu rewitalizacji,

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz oceną odziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, 

 • współpraca z mieszkańcami w zakresie realizacji programu czyste powietrze- pomoc w przygotowaniu wniosków,

 • promocja edukacji ekologicznej i koordynacja akcji proekologicznych,

 • przygotowywanie informacji publicznych, opinii i sprawozdań dotyczących środowiska i jego ochrony

 • wprowadzanie danych do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, 

 • prowadzenie innych spraw związanych z realizacją zadań referatu.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy na czas określony celem zastępstwa za długotrwale nieobecnego pracownika na pełen etat;

 • zdobycie cennego doświadczenia;

 • przyjazną atmosferę pracy;

 • stałe godziny pracy.

 

Zgłoszenia zawierające:

 •  list motywacyjny, CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru o którym mowa w art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 • kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 • kserokopie świadectw pracy (jeżeli posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;

 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;

 • dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie urzędu lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Szczuczynie plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ds. ochrony środowiska”,  w terminie do 11 lutego 2020 r. do godz. 15.00.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie telefonicznie.

Informacja o wyborze oferty będzie zamieszczona na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 86 273 50 80 lub w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie przy pl. 1000-lecia 23 (pokój kadr nr 14, I – sze piętro).                                                                                                                             

Szczuczyn, dnia 1 lutego 2021 r.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.