Ogłoszenie o naborze (2)

aktualizacja: 2019-12-23 09:26:48     nr wiadomości: 41101     przeczytano: 5016     Ilość komentarzy komentarze: 0

BURMISTRZ RAJGRODU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

Referent ds. księgowości budżetowej


Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • dekretacja oraz sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych;
 • dekretacja i księgowanie wydatków Urzędu;
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami Urzędu;
 • uzgadnianie stanu kont analitycznych z kontami syntetycznymi Urzędu;
 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej wydatków Urzędu;
 • sporządzanie obrotów i sald kont analitycznych oraz ich analiza i kontrola;
 • sporządzanie sprawozdań okresowych i rocznych z wydatków Urzędu zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów prawa;
 • dokonywanie okresowej analizy kont księgowych oraz korygowanie nieprawidłowości w zapisach księgowych;
 • zamykanie i przeksięgowywanie kont wynikowych na dzień 31.12 i ustalanie wyniku finansowego oraz sporządzanie protokołów weryfikacji kont na koniec danego roku;
 • sporządzanie bilansu jednostki Urzędu;
 • kontrola prawidłowości ewidencji wydatków budżetowych oraz porównywanie z planem finansowym;
 • rozliczanie dotacji celowych udzielanych przez Gminę na zadania bieżące i inwestycyjne;
 • księgowanie przychodów i rozchodów środków trwałych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych (konto 011, 013, 014, 020)
 • prowadzenie windykacji należności z konta „234” w stosunku do pracowników z zaliczek pobranych oraz z kont rozrachunkowych 201 i 240;
 • sporządzanie raportów kasowych oraz ich księgowanie;
 • prowadzenie podręcznej kasy w UM w Rajgrodzie
 • wydawanie druków ścisłego zarachowania;
 • księgowanie i rozliczanie wpłaconych wadiów i kaucji na rachunek depozytu;
 • analiza i kontrola kont rozrachunkowych, weryfikacja kont księgowych, wyjaśnianie powstałych różnic oraz inwentaryzacja roczna tych kont;
 • prowadzenie windykacji należności z kont rozrachunkowych;
 • prowadzenie obsługi finansowej ZFŚS pracowników Urzędu;
 • prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia majątku gminy Rajgród.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych zdefiniowanych  dla stanowisk urzędniczych,
 • kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania  obowiązków na w/w stanowisku,
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • co najmniej 2-letni staż pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • praktyczna znajomość następujących aktów prawnych:
 1. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781),
 2. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429),
 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),
 5. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351),
 6. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096,z późn. zm.),
 7. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1282 z późn. zm.),
 • systematyczność, dyspozycyjność, rzetelność, komunikatywność, odpowiedzialność, terminowość.

Warunki pracy na stanowisku referenta:
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 w budynku Urzędu pod adresem Rajgród,  ul. Warszawska 32. Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (wg wzoru dostępnego na stronie   http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/  w zakładce „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze” lub możliwego do pobrania w pokoju nr 1A Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie),
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisana przez kandydata informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacyjnych w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze (wg wzoru dostępnego na stronie http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/ w zakładce „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze” lub możliwego do pobrania w pokoju nr 1A Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie),
 • w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i doręczone listownie lub złożone osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2019 r. do godziny 15:00. pod adresem:
Urząd Miejski w Rajgrodzie
ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.”

Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny i życiorys należy opatrzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z  2019 r.., poz. 1781 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracowniach samorządowych - Dz.U. z 2019r., poz. 1282 z późn. zm.).”

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie w dniu 31 grudnia 2019 r. Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym przez komisję rekrutacyjną, kandydaci, którzy złożyli aplikacje zostaną poinformowani telefonicznie o wyniku pierwszego etapu rekrutacyjnego.

Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. kadrowych, organizacyjnych i oświaty, Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32,  pokój nr 1A, tel. 86 272 19 20.

Pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy oraz kwestionariusz osobowy kandydata otrzymają Państwo pod wskazanym wyżej adresem oraz na stronie internetowej BIP; http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/ i na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie przy ul. Warszawska 32.

Uwaga:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Rajgrodzie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród lub drogą e-mailową pod adresem: gmina@umrajgrod.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji pracownika oraz wykonywania obowiązków określonych dla pracodawcy przez przepisy prawa.
 5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
 6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia procesu rekrutacji.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w rekrutacji. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
 13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


Burmistrz Rajgrodu Ireneusz Gliniecki

Rajgród, dnia 19-12-2019 r.


____________________
Załączniki do treści

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych.odt (ODT, 7,07 KB)
KWESTIONARIUSZ PERSONALNY KANDYDATA.doc (DOC, 37 KB)
Referent ds księgowości budżetowej opis stanowiska 19_12_2019.docx.pdf (PDF, 42 B)

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.