Ogłoszenie o naborze

aktualizacja: 2020-11-23 17:23:41     nr wiadomości: 44055     przeczytano: 4165     Ilość komentarzy komentarze: 0

Zarząd Powiatu Grajewskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie
 

  1.    Ogłoszenie dotyczy stanowiska dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie z siedzibą przy ul. Szpitalna 1, 19-230 Szczuczyn.

  1.    Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie można uzyskać w siedzibie tego podmiotu leczniczego, w godzinach jego pracy, tj. od 7.25 do 15.00 w dni robocze, w Kancelarii Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie, na podstawie pisemnego wniosku.

  2.    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), tj.:

1. posiada wyższe wykształcenie;
2. 
posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym, albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
4. 
nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.​

 

  1.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska;
3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje kandydata (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata);
5. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu zajmowania stanowiska kierowniczego;
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego.

Na prośbę Zarządu Powiatu Grajewskiego lub Komisji Konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia konkursu, kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów.

  1.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie”, w terminie do 7 grudnia 2020 r., na adres: Starostwo Powiatowe w Grajewie, 19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6B (decyduje data wpływu do urzędu).


Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Grajewie. Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur grudzień 2020 r. - styczeń 2021 r., o czym kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


          STAROSTA
          Waldemar Remfeld


Grajewo, 23 listopada 2020 r.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.