Nabór na stanowisko referenta

aktualizacja: 2021-02-19 16:15:49     nr wiadomości: 44899     przeczytano: 2283     Ilość komentarzy komentarze: 0

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Rajgrodzie poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy na umowę na zastępstwo
w związku z nieobecnością usprawiedliwioną pracownika ds. planowania przestrzennego i budownictwa
w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami, Drogownictwa oraz Ochrony Środowiska

Wymagania:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie średnie lub wyższe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • umiejętność obsługi komputera (programy word, excel);
 • mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy na czas określony celem zastępstwa za długotrwale nieobecnego pracownika na pełen etat;
 • zdobycie cennego doświadczenia;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • stałe godziny pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) przygotowywanie materiałów do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:
    a) przyjmowanie oraz analiza przedkładanych wniosków dotyczących zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
   b) przygotowywanie materiałów przedplanistycznych dotyczących planowania zagospodarowania przestrzennego na podstawie analizy wniosków o zmianę lub sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
   c) zlecanie opracowań planistycznych łącznie z przygotowaniem formalno-prawnych niezbędnych do zatwierdzenia planów,
   d) współpraca z organami i instytucjami opiniodawczymi oraz uwzgledniającymi plany zagospodarowania przestrzennego,
   e) prowadzenie działań związanych ze skutkami prawnymi uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
   f) współdziałanie w realizacji ustaleń zawartych w uchwalonych planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz dokonywanie okresowej analizy oceny skutków wynikających z ich realizacji, przygotowywanie materiałów do okresowej analizy aktualności tych planów,
   g) przygotowywanie założeń społeczno-gospodarczych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
   h) gromadzenie materiałów związanych z tymi planami oraz odpowiedzialność za przechowywanie oryginałów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, również uchylonych i nie obowiązujących;

2) prowadzenie rejestrów zatwierdzonych planów;
3) prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
4) przygotowywanie materiałów do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
5) dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym;
6) obsługa administracyjna Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej;
7) wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
8) prowadzenie rejestrów wydawanych decyzji;
9) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w planach zagospodarowania przestrzennego oraz wyrysów i wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
10) prowadzenie spraw związanych z budownictwem;
11) współpraca ze stanowiskiem do spraw zarządzania kryzysowego w zakresie przygotowywania planów i dokumentów dotyczących sytuacji kryzysowych w Gminie;
12) prowadzenie spraw dotyczących naliczania opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości lub w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej;
13) opiniowanie zgodności z planem przestrzennym projektów podziału działek;
14) poświadczanie za zgodność z oryginałem dokumentów.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • list motywacyjny, CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru o którym mowa w art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kserokopie świadectw pracy (jeżeli posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;
 • dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie urzędu lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród z dopiskiem "Nabór na stanowisko referenta ds. planowania przestrzennego i budownictwa", w terminie do 26 lutego 2020 r. do godz. 15.00.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie telefonicznie. Informacja o wyborze oferty będzie zamieszczona na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.

Kwestionariusz osobowy oraz klauzula informacyjna do pobrania na stronie http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/ w zakładce „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze” 2021 r.

Rajgród, dnia 16 lutego 2021 r.

   Burmistrz Rajgrodu
   Ireneusz Gliniecki

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.