Echa sesji w Rajgrodzie

aktualizacja: 2013-03-29 08:22:04     nr wiadomości: 19672     przeczytano: 6558     Ilość komentarzy komentarze: 1

W dniu 28 marca 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie odbyły się obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Rajgrodzie.


Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rajgrodzie i powitaniu zebranych, Burmistrz Rajgrodu przedstawił informację o wykonaniu uchwał z 2 ostatnich sesji Rady, w tym sesji nadzwyczajnej z dnia 8 marca br., o wydanych zarządzeniach oraz o swojej pracy w okresie od dnia 15 lutego 2013 r.

W trakcie obrad podjęto następujące uchwały:
1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ełckiemu na pokrycie kosztów utrzymania efektów trwałości Projektu pn. „Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego” – kwota udzielonej dotacji to 801,66 zł,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy,
3) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2013-2027,
4) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rajgród w 2013 r.,
5) w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
6) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Rajgród oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
7) w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Rajgrodu – po wysłuchaniu wyjaśnień Rada uznała skargę za bezzasadną,
8) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
9) zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie,
10) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rajgród – w dyspozycji Zakładu z przeznaczeniem na realizację celów statutowych pozostawiono kwotę części nadwyżki w wysokości 40.000 zł, pozostałą część nadwyżki Zakład wpłaci do budżetu Gminy,
11) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/175/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie zadań własnych Gminy Rajgród z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród,
12) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/176/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród,
13) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Rajgród za udział w działaniach ratowniczych i w szkoleniach pożarniczych – ustalono, iż strażacy OSP z terenu gminy Rajgród zostanie wypłacony ekwiwalent za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym w wysokości 15 zł i 5 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.

W punkcie dotyczącym interpelacji i zapytań:
1) omówiono kwestie związane z budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Rajgrodzie,
2) żwirowania dróg na terenie gminy,
3) organizacji spotkania w Woźnejwsi dotyczącego podłączania gospodarstw rolników do sieci wodociągowej,
4) publikacji protokołów z sesji i komisji w Biuletynie Informacji Publicznej,
5) na wniosek jednego z radny głosowano obniżenie o kwotę 5 tys. zł dotacji dla Towarzystwa Miłośników Rajgrodu – wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów.

Urząd Miasta w Rajgrodzie

Ja proszę o konkrety,ile naszych pieniazkow z podatkow idzie na te ich sesje?,bo jakos nic dobrego z tego nie wynika ,siedza i puszczają baki w taborety.Chodza plotki ze kazda taka sesja pochlania kilka tysięcy złotych,w ciągu roku to niebagatelna kwota,a gdyby tak przeznaczyć te kwote na zwirowanie?Radni powinni być wolontariuszami,dopiero wtedy by się okazało kto z nich chce tak naprawdę cos dobrego zrobić dla ogolu Ile przeznazono pieniędzy na poprawienie jakości drog?
Napisał: patriota gminny dodano: 2013-03-31 14:13:47

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.