Echa sesji Rady Gminy

aktualizacja: 2019-08-22 17:15:48     nr wiadomości: 39983     przeczytano: 2687     Ilość komentarzy komentarze: 0

21 sierpnia br. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Grajewie ul. Komunalna 6 odbyła się VIII sesja Rady Gminy Grajewo.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 czerwca 2019 roku.

Protokół z sesji został przyjęty jednogłośnie.   

  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na  poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.    

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w latach 2017-2018 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” z prognozą oraz podsumowaniem.

7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum  im. prof. Adama Pałczyńskiego w Danówku.

Gimnazjum im. prof. Adama Pałczyńskiego w Danówku kończy działalność. Wszelkie czynności z tym związane zostaną przeprowadzone do dnia 31 sierpnia 2019 r. Mienie, w tym infrastrukturę i środki trwałe zakupione w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Gimnazjum zostanie przekazane Szkole Podstawowej w Danówku.

Z dniem 1 września 2019 r. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela Gimnazjum będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego placówka była ostatnim miejscem pracy naliczany będzie w Szkole Podstawowej w Danówku.

Od 1 września br. wszystkie należności i zobowiązania Szkoły przejmuje Urząd Gminy Grajewo.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonanie powierzono Wójtowi Gminy Grajewo.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym gminy Grajewo.

Uchwałą nr 31/IV/19 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 stycznia 2019 r. wspólną obsługę finansową zapewniono: Szkole Podstawowej w Białaszewie, Szkole Podstawowej w Danówku, Szkole Podstawowej w Wierzbowie, Gimnazjum w Danówku, Przedszkolu w Rudzie, Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Wierzbowie oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grajewie (jednostkom obsługiwanym). Jednostką obsługującą jest Urząd Gminy Grajewo, któremu w ramach wspólnej obsługi powierzono w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych, obsługę finansowo - księgową Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych tych jednostek oraz obsługę płacową i kadrową.

W związku z zaprzestaniem z dniem 31 sierpnia br. działalności Gimnazjum im. prof. Adama Pałczyńskiego w Danówku placówkę wykreślono z jednostek organizacyjnych gminy Grajewo.
Uchwała wejdzie w życie 1 września 2019 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie.

Na mocy podjętej uchwały w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie stanowiącym załącznik do uchwały nr 198/XXXII/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1085, z 2015 r. poz. 2942, z 2018 r. poz. 1224, z 2019 r. poz. 2974) w § 10 skreśla się ust. 2 brzmiący: w strukturze Ośrodka wyodrębnia się następujące stanowiska pracy: kierownik, główny księgowy, pracownik socjalny (stanowisko wieloosobowe), opiekun w ośrodku pomocy społecznej (stanowisko wieloosobowe), pracownik do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, asystent rodziny.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej S-16 na odcinku Ełk-Knyszyn.

Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy Grajewo dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej S-16 na odcinku Ełk - Knyszyn 

Realizowana od lat budowa odcinków drogi S-16 w ramach kolejnych etapów inwestycji przyczynia się do rozwoju całego obszaru województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Droga S-16 Ełk - Knyszyn ma stanowić ważny element w krajowej i europejskiej sieci dróg, a w szczególności poprawi połączenie komunikacyjne województwa warmińsko-mazurskiego z województwem podlaskim. Inwestycja ta stanowi ogromną szansę dla mieszkańców naszej gminy, jak również dla inwestorów. Jej realizacja pozwoli na zrównoważony rozwój całego naszego regionu. Ruch drogowy na terenie naszego regionu jest obecnie rozproszony pomiędzy drogi krajowe Nr 61 i 58. Zbudowanie drogi ekspresowej S-16 na odcinku Ełk - Knyszyn pozwoli zebrać ruch z powyższych dróg i skupić go w jednym, nowoczesnym korytarzu transportowym, który połączy kluczowe ośrodki regionu oraz zepnie w spójną sieć istniejące drogi, usprawniając lokalne połączenia.

Przy braku drogi S-16 rosnący ruch samochodów ciężarowych i turystyczny, może doprowadzić w najbliższym czasie do wyczerpania przepustowości istniejących dróg. Wzrost ruchu jest nieunikniony, problem komunikacyjny regionu bedzie narastał, w rezultacie rozwój gospodarczy regionu może zostać zahamowany z powodu braku dostępności komunikacyjnej.

Budowa drogi ekspresowej S-16 na odcinku Ełk - Knyszyn, zwłaszcza o przebiegu najbardziej zbliżonym do przebiegu istniejącej drogi krajowej DK-65 i linii kolejowej pozwoli przekroczyć tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego w jego najwęższym miejscu, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zmniejszy wykluczenie komunikacyjne regionu.

Powyższe stanowisko zostanie przekazane Staroście Powiatu Grajewskiego, Marszałkowi Województwa Podlaskiego, Wojewodzie Podlaskiemu, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządowi Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z. o.o., Kazimierzowi Gwiazdowskiemu - posłowi na Sejm RP oraz Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne  lasów położonych w granicach administracyjnych gminy Grajewo, stanowiących własność Skarbu Państwa.

Podjętą uchwałą radni pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt lasów ochronnych w Nadleśnictwie Rajgród, położonych w granicach administracyjnych Gminy Grajewo o łącznej powierzchni 1 833,03 ha pełniących funkcje:

- lasy wodochronne o powierzchni 1 059,35 ha,
- lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej o powierzchni 173,35 ha,
- lasy glebochronne o powierzchni 9,72 ha,
- lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej (lasy wodochronne) o powierzchni 288,35 ha,
- lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody (lasy wodochronne) o powierzchni 137,10 ha;
- lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej (lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody, lasy wodochronne) o powierzchni 165,16 ha.

Wykaz lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne oraz mapy przeglądowe projektowanych lasów ochronnych stanowią załączniki do podjętej uchwały.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2019 rok.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Grajewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Podjętą uchwałą radni zmienili zapisy uchwały nr 106/XIX/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Grajewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Obowiązujący wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych, których właścicielem jest Gmina Grajewo:

Kacprowo (dwustronny), Wojewodzin (dwustronny), Dybła (dwustronny),Mareckie (dwustronny), Kurejwa (dwustronny), Kurejwa (lewa strona), Kurki (dwustronny), Kurki (lewa strona), Toczyłowo (dwustronny), Koty – Rybno (dwustronny), posesja Szkoła Podstawowa w Danówku (prawa strona), Grozimy (prawa strona), Godlewo (lewa strona), Brzozowo (lewa strona), Zaborowo (prawa strona), Łosewo (prawa strona), Ruda (dwustronny), posesja Przedszkole w Rudzie (prawa strona), Konopki – Kolonie (dwustronny), Sojczyn Borowy (dwustronny), Łękowo (dwustronny), Wierzbowo (dwustronny), posesja Szkoła Podstawowa w Wierzbowie (prawa strona), Sojczyek (prawa strona), Przechody (dwustronny), Popowo (dwustronny), Sikora (prawa strona) Szymany (dwustronny), Szymany-Kolonie (dwustronny), Łamane Grądy (dwustronny), Konopki (dwustronny), Koszarówka (dwustronny), Sojczyn Borowy (dwustronny), Sojczyn Grądowy (lewa strona), Kapice (lewa strona), Ciemnoszyje (dwustronny), Brzozowa Wólka (dwustronny), posesja Szkoła Podstawowa w Białaszewie (prawa strona), Uścianki (dwustronny), Mierucie (dwustronny).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo.

15. Rozpatrzenie wyników przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w II kwartale 2019 roku oraz przyjęcie wniosków i zaleceń pokontrolnych.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad.

Z porządku obrad zdjęto podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w latach 2017-2018 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022; podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” z prognozą oraz podsumowaniem a także podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo.

Porządek obrad rozszerzono o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grajewo oraz uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą mającym umowę zawartą na czas oznaczony na 3 lata.

 
e-Grajewo.pl
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.