Obwieszczenia Starosty

aktualizacja: 2020-09-17 12:06:42     nr wiadomości: 43428     przeczytano: 915     Ilość komentarzy komentarze: 0

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO
z dnia 16.09.2020 r.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020, poz. 283 ze zm.) 


Starosta Grajewski zawiadamia, że na wniosek MM-SOLAR  JAROSZ KULIKOWSKA sp. z o.o.,  ul. Gen. Wł. Sikorskiego 321, 18-400 Łomża, została wydana dnia 16.09.2020 r. decyzja nr  205/2020  (znak sprawy WA.6740.206.2020) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,98944 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kontenerową stacją transformatorową  na działce  nr 112  w m. Kacprowo, gm. Grajewo.   

Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, ul. Strażacka 6b, pok. Nr 23, 24,  tel. 86 273 84 69 w godzinach 7.30-15.30. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

_________________

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO
z dnia 16.09.2020 r.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020, poz. 283 ze zm.) 


Starosta Grajewski  zawiadamia, że na wniosek MM-SOLAR 1 JAROSZ KULIKOWSKA sp. z o.o.,  ul. Gen. Wł. Sikorskiego 321, 18-400 Łomża, została wydana dnia 16.09.2020 r. decyzja nr 204/2020  (znak sprawy WA.6740.207.2020) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,98944 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną oraz kontenerową stacją transformatorową  na działce  nr 23/2  w m. Popowo, gm. Grajewo.   

Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, ul. Strażacka 6b, pok. Nr 23, 24,  tel. 86 273 84 69 w godzinach 7.30-15.30

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.