Ogłoszenie

aktualizacja: 2020-07-17 17:22:12     nr wiadomości: 42904     przeczytano: 1833     Ilość komentarzy komentarze: 0

                ZAWIADOMIENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 17.07.2020 r.

o wydaniu decyzji  o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  pod nazwą  „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1869B i 1870B km w Niedźwiadnej”, gm. Szczuczyn.

            Zgodnie z art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1 i 2, art. 16 ust. 2, art. 17 ust. 1 i art. 32a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474), w związku z art. 36a ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.), oraz art. 104 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 30 kwietnia 2020 r. /data wszczęcia postępowania 09 czerwca 2020 r. – po uprawomocnieniu się decyzji nr 3/2020 z dnia 06 kwietnia 2020 r./ Pana Jana Juliana Połonowicza dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie, działającego w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo w sprawie zmiany decyzji Starosty Grajewskiego nr 3/2020 z dnia 06 kwietnia              2020 r. (znak : WA.6740.15.5.2020) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1869B i 1870B w m. Niedźwiadna” gm. Szczuczyn – Starosta Grajewski wydał w dniu  17 lipca 2020 r. decyzję  nr  5/2020  o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  pod nazwą  „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1869B i 1870B km w Niedźwiadnej”, gm. Szczuczyn.

    Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającym i teren ustalone decyzja  o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Grajewskiego. Stronami postepowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.                              

         Zmianie ulega :  - punkt V ostatecznej decyzji Starosty Grajewskiego nr 3/2020 z dnia 06 kwietnia 2020 r. (znak : WA.6740.15.5.2020) poprzez zmianę ust. 3, tabela 1 dotyczącego arkusza mapy podziałowej 2/37 i 2/38 z :

2/37

108/8

108/12, 108/13

LM1G/00042461/0

2/38

109/1

109/3, 109/4

LM1G/00020589/3

na :

2/37

108/8

108/12, 108/15

LM1G/00042461/0

2/38

109/7

109/8, 109/9

LM1G/00020589/3

 

Działki ulegające nowemu podziałowi :

Obręb ewidencyjny Niedźwiadna, jednostka ewidencyjna Szczuczyn :

Działka o nr 108/8 o pow. 1,6060 ha na działki :

a/ 108/12 o powierzchni 0,0254 ha           b/ 108/15 o powierzchni 1,5806 ha

Działka o nr 109/7 o pow. 5,1100 ha  na działki :

a/ 109/8 o powierzchni 0,0806 ha             b/ 109/ o powierzchni 5,0294 ha

Powyższe oznaczenia należy interpretować :                
- czcionka pogrubione, kursywa /pochyłe/ - numery działek ewidencyjnych objętych liniami rozgraniczającymi   przedmiotowej   inwestycji,  które   będą   przejęte   na   cele   związane   z realizacją inwestycji,           
- czcionka  prosta  pozostałe  działki -  numery  działek  ewidencyjnych  po  podziale,  która znajdują  się  poza  liniami  rozgraniczającymi  w/w  inwestycji  i  pozostają  własnością dotychczasowych właścicieli.

Wielkości powierzchni niezbędnych do realizacji inwestycji pozostały niezmienione, uległy zmianie tylko numery działek (dzielonych lub uzyskanych w wyniku podziału).

        Pozostałe warunki ostatecznej decyzji Starosty Grajewskiego nr 3/2020 z dnia 06 kwietnia 2020 r. (znak : WA.6740.15.5.2020) nie ulegają zmianie.

        Decyzja wraz z załącznikami znajduje się w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24. Możliwość zapoznania się po wcześniejszym  kontakcie telefonicznym pod nr  86 273 84 69 w godzinach 730-1530                                                

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.