Sesja Rady Gminy

aktualizacja: 2019-02-25 20:19:38     nr wiadomości: 38523     przeczytano: 2052     Ilość komentarzy komentarze: 0

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Grajewo

Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 27 lutego b.r. /środa/ na godzinę 11ºº V sesję Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 stycznia 2019 roku.

4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.                 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grajewo na 2019 rok.                  

6. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

7. Sprawozdanie za 2018 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Grajewo.

8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2018 oraz potrzeby związane z realizacją zadań w Gminie Grajewo.

9. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2018 rok.

10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie za rok 2018 w zakresie zadań własnych i zleconych oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

11. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 Gminy Grajewo.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2019.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2019-2033. 

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący  Rady Jan Dąbrowski

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.